Македонија

Собирачот на мудрости,мудрости од вториот храм ( видео ) – Зоран Курљан

Зоран Курљан

Собирачот на мудрости

 

 

-,, Кога Тесалиецот Телоник го донесе Букефал и предложи – да го продаде за тринаесет таланти , потоа го однесе на ливадата , за да се тестира неговата нарав. Букефал се покажа див и нескротлив.Никоj од свитата на Филип не можеше да го натера ждребецот на послушност , и , секоj што ќе се обидеше да го jавне – го фрлаше на земjа , подигнуваjќи се на задните ноѕе. Филип се разгневи и нареди да се однесе атот надвор од ливадата , сметаjќи ; Букефал е нескротлив . Тогаш , Александар , коj што цело време беше присутен , рече :,, Каков коњ отфрлиа луѓето, само заради тоа што , благодареjќи на своjата несмасност и плашливост не успеаа да го скротат,,.На ваквиот коментар Филип промолча , но , откако Александар го повтори истото неколку пати ,Филип му одговори :,, Ги прекоруваш постарите, како ти повеќе да знаеш и подобро  умееш да се справиш со коњот .,, Со оваj, во секоj случаj , подобро ќе се справам , подобро од било коj друг.- рече Александар. ,, А , ако не се справиш , каква казна ќе понесеш за твоjата дрскост?- запраша Филип. ,, Се колнам во Зевс , ќе jа платам неговата цена ! Се слушна гласно смеење во кралската свита , а Филип го прифати облогот од Александар, рамен на цената побарана за Букефал.Александар веднаш скокна кон коњот , го зграпчи за уздите и со брзо , отсечно движење му jа сврти главата кон Сонцето; очигледно приметил дека Букефал се плаши кога пред себе гледа размиена  сенка коjа се движи со брзи треперења по неjзината периферија .Некое време Александар трчкаше паралелно со атот , милуваjќи  го со слободната рака.Кога се увери дека Букефал го усклади дишењето и нивото на напрегнатост се намали , Александар , jа случка наметката од рамената и со лесен скок се наjде на грбот од коњот.Во првите неколку минути , Александар лесно затагнати ги држеше водиците, не нанесуваjќи му удари , ниту го влечеше за уздите ждребецот. Но кога младиот принц виде ; никаква закана не гледаше во пространството пред себе , а, Букефал, самиот тргаше напред ,зголемуваjќи jа брзината , тогаш тоj со гласно воскликнување го подбодруваше ждребецот , подбоднуваjќи го повремено. При враќањето назад кон свитата и самиот крал , се слушаа гласни викотници и крикови на триумф од насобраните,,…( (очевидци на првото обложување на Александар Македонски- авторски коментар )
     Запишано од Леонид Лисимах – подалечен роднина и еден од учителите на Александар во детството.
… А незапишан остана коментарот на Филип во таа пригода :,, Бараj , сине мој, Царство по сопствена мерка , зошто Македониjа е премногу мала за тебе ,,.
     Александровиот , љубопитен, дух бил воедно и негов  , движечки , дух. Во потрагата за новото , сеуште неосознаенето , потребна е и страст кон хазардот.
,, Се исправи, стамен, пред шаховската табла , а на спротивната страна , како негов визави , беше  Судбината – коjа секогаш игра со бели фигури и владееше со илjадници верзии за секое решение на Македонскиот.,,  Но , велат: ,, Фортуната ги љуби одважните ,, – и во случаjот со Александар , Таа го овековечи. Едно- димензионалноста во интерпретациjата на неговиот човечки универзум , доведе до откритие и експонирање на само едно соѕвездие  од огромниот кластер на светилата. Делата кои се достапни за, нас ,неговите потомци , а и за класичното образование како заштитник на научните догми , го отсликуваат резултатот  од напорите на неговиот ,, движечки ,, дух во потрага по слава , знаење и одговори на прашања од суштинско значење за Човекот .
   Во основната маса на историската литература ( со претензии на научност ) се пробива , во прво време неусетно и тихо – а подоцна ,, вришти ,, , впечатокот за крволочноста на Македонскиот кон неприjателите на боjното поле и неговата безмерна лукративност ( иако имено на неговата ,, легендарна ,, алчност му замерува и Вождот на Славjаните при средбата и диалогот  воден во делот на денешна jужна Русиjа – Краснодарски краj , во ,, Царството на Славjаните ,, – М. Орбини ).
    Од друга страна , комплексноста на неговата личност , jа откриваат извори кои се далечни , како по географиjа – така и по време  до европската Родина на Александар – Македониjа. Во ,,  Енциклопедиjа на Евреите ,, запишана и запаметена е посетата на Македонскиот на Вториот Храм и разговорот со мудрите првосвештениците – заштитници на Светата Тора. Опстоjот  на самиот Храм и Ерусалим како град бил во права пропорција со длабочината на одговорите  понудени од првосвештениците кон Македонскиот… :

 

    Александар Македонски ( Александар Трети Велики , Искандер Двухроги , Зуљ Корниан ) се имиња под кои е познат Кралот на Македонците каj повеќето народи во ЕвроАзиjа. ,,Сатрап на персиските земjи,,- бил нарекуван кралот Александар.
 Но потоа следувала средба и разговор со ,, Химнозофите ,, Разговарал со наjмудриот меѓу мудрите од нив. После тоа искуство , Александар почнал да го менува светогледот  кон надвор , ама , и кон внатре – во себе. Таквиот Александар , сигурно не  бил аршинот за мера – алчност во Светот со коj бил опкружен. Лакомштиjата , уште еднаш , безпрекорно  jа одигра , можеби , животната своjа роља. Извршувачите на безпримерното предавство испланирале се во наjситни детаљи. Зошто ѓаволот е сокриен во детаљите. Но, злодеите не можеа да jа украдат или пак отруjат неговата харизма , дури ни постхумно.
     Браманите , сами по себе биле ( ништо не е променето ниту во пост – индустрисково време ) ; каста на луѓе во Индиjа , на кои според правото на раѓање во определени фамилии им е достапно школување , за кое што, останатите касти дури и не знаат за неговото постоење. Интелектуална елита на  Индиjа. Но , тоа се ,, урбаните Брамани,,.
…Химнозофите претставувале ( повторно , ништо не е променато… ) ; каста во кастата на Браманите. Живееле во диви шуми , се хранеле со плодови шумски .  Нивното  тело го прекривале ( мал броj од нив ) со листови . Jа почитувале силата на природата и живееле во хармониjа со неа , но , и со себе . Само во исклучителни прилики се среќавале со претставници на ,, надворешниот свет,. Голем бил нивниот страв од човекот чиjа што слава галопирала преди тоj лично да се покаже…
 Дворскиот поет Ахмеди ( 10- век , Персиjа ) го опишува тоj настан во поемата ,, Искандар – Наме ,,
Искандар приходит в страну брахманов Вот из своих пределов, как орел, Взмыл Искандер, опять войска повел. И он в страну брахманов прибыл вскоре. Его влекло к себе познанья море. Брахманы, услыхав, что славный шах Остановился с войском в их краях, Все вышли из своих пещерных келий И обсуждать событье это сели. И написали шаху-мудрецу Письмо: «Хвала на небесах творцу! А на земле — в юдоли нашей бренной — Хвала тебе от нас, благословенный! Пусть мощь твоя и мудрость возрастет, И пусть твоя держава процветет! Йездан, исполненный благоволенья, Тебе полмира отдал во владенье. Мы служим богу. Так пошли нам весть, Зачем пришел? Чего ты ищешь здесь? Страна у нас бедна; что с нас возьмешь ты? Земных сокровищ здесь не обретешь ты. Мы волей и терпением сильны. Мы счастьем знанья истинным полны. Терпенье наше все превозмогает. А знанье людям зла не причиняет. Ты здесь, в долинах и степях пустых, Людей увидишь нищих и нагих. Коль ты у нас задумал утвердиться, То с войском здесь тебе не прокормиться». Вот к шаху прибыл их гонец с письмом Пешком; одежды не было на нем. Лишь бедра темные свои облек он Повязкою из травяных волокон. И было нечто у него в глазах, Что содрогнулся сердцем славный шах. На месте том простился он с войсками; Поехал лишь с немногими мужами. Все мудрецы святые той земли С высоких гор встречать его сошли. Плоды у ног царя на землю клали. Ведь все они не сеяли, не жали. И громко восхваленье вознесли Владыке обитаемой земли. Прислушался к речам их шах великий, Вгляделся в удивительные лики. Все были босы и обнажены, Но света и величия полны. Одежды их из листьев облекали. Плоды лесов их пищу составляли. Не ведая о битвах и пирах, Они в долинах жили и в горах. Хоть полны разной дичи степи были, Охота и убийства им претили. Питье их было — чистая вода, Плоды и злаки дикие — еда. Он спрашивал их: «Что вам служит пищей? Как вы возводите свои жилища? Зло и добро нам дарит небосвод, Что ж вы берете от земных щедрот? Вы чем и как сражаетесь с врагами?» И отвечал глава над мудрецами: «О солнце славы, доблести звезда! Мысль о войне издревле нам чужда. У нас тепло, нам не нужны жилища, Самой природой нам дается пища. Зачем парчой нам тело украшать? Ведь смертного нагим рождает мать. Нагим уходит смертный в недра праха, А мир — обитель горя, скорби, страха. Алчбы мы чужды, вечность — наша цель. Нам кровля — небо, а земля — постель. К чему мироискателя старанья? Его богатства и завоеванья? Ведь сколько б ни собрал сокровищ он,— В свой час он всё утратить обречен. Блажен, кто к благу вечному стремится, А вся земная слава истребится». «Чего же больше,— Искандар спросил,— Явлений явных или тайных сил? Живых ли больше в бренном мире этом Иль навсегда расставшихся со светом?» И отвечал один из мудрецов: «На миллион, быть может, мертвецов — Два иль один живой едва ль найдется. И счастлив, кто от вечных мук спасется! Блажен, кто людям зла не принесет! Ведь всяк уйдет отсюда в свой черед». Спросил румиец: «В мировом просторе Недвижной суши больше или моря?» «Всю твердь земную,— отвечал брахман,— Безбрежный омывает океан». «Кто бодрствует во сне? — спросил владыка.— Чей не простится вечно грех великий? Кто в слепоте душевной, средь забот, Не знает сам, зачем он здесь живет?» Брахман в ответ: «О светоч мирозданья, Пречистый шах, взыскующий познанья! Грешнее всех, исполненный алчбы, Завоеватель — баловень судьбы. Коль ты духовным взором обратишься Сам на себя — ты в этом убедишься. Ведь вся земля захвачена тобой. Сам небосвод как будто данник твой. А ты не сыт, хоть миром обладаешь. Мозг из земли исторгнуть ты желаешь. Душой ты ада алчешь. Устрашись! От войн кровопролитных отрешись!» Еще спросил их Искандар великий: «Кто ж на стезе неправды наш владыка?» Сказали: «То алчба — душа греха, Основа зла. Она к добру глуха». Спросил он: «В чем же суть алчбы всеядной, Ненасытимой, низкой, зверски жадной?» Брахман ответил: «Алчность и нужда — Два демона, не спящих никогда. Один иссох и злого полн упорства. Другой не спит ночами от обжорства. Сразит обоих колесо времен. Блажен, кто к правде духом устремлен!» Внял Искандар, и цвет его ланит Стал желтым, как поблекший шамбалид. Его лицо морщинами покрылось, Слеза из глаз невольно покатилась. И он спросил их: «В чем нужда у вас? Просите. Все исполню в сей же час. Всей властью с вами поделюсь моею, Трудов своих для вас не пожалею». Ответили: «Со смертью в бой иди. От смерти нас, коль можешь, огради». Сказал он: «Дни бегут неудержимо, И в мире только смерть непобедима. Будь ты хоть из железа сотворен, Тебя пожрет таинственный дракон. Увянет юный цвет, иссякнет сила — И не спастись от старости унылой». Сказал брахман: «О властелин-мудрец! Всем одарил тебя благой творец. Ты, словно солнце, разумом сияешь. Что не избегнуть смерти нам, ты знаешь. Что ж ты возжаждал мир завоевать, Войн ядовитым воздухом дышать?! Умрешь — твоя десница все утратит И враг плоды трудов твоих захватит. Зачем ты страшной тяготой такой Обременился? Где он — разум твой? Безумие — в юдоли нашей бренной Надеяться на этот мир мгновенный!» Ответил шах: «Я — раб, и не дано Мне преступить, что небом решено. Я преступил бы, будь я в состоянье, Неведомое мне предначертанье. Все решено заране. Никому Не обойти, что суждено ему. Не мной, а грозной волей провиденья Убиты были павшие в сраженье. Кто осужден судьбою, тот падет. Насильник от возмездья не уйдет. Они не жертвы моего удара. Постигла их божественная кара. Йездан велик. Мы все — его рабы. И никому не скрыться от судьбы!» Потом брахманов щедро одарил он, Но в их стране недолго прогостил он. Обиды никому не причинил И вдаль стопы на запад устремил.
                                         Александар му посакува благосостоjба на Аристотел  !
Ти постапи неправилно , ги обнароди знаењата , предназначени само за усмено предавање. Со што ќе се разликуваме  од другите луѓе , ако тие знаења , на кои што ние сме воспитувани , постанат општо богатство? Jас би сакал да ги надвишам другите , не толку со моќност , колку со знаења за вишите предмети.
                                                                      Биди ми здрав !

Related posts

Leave a Comment