Анализа

ТАЈНАТА СВЕТСКА ВЛАДА

Shadow Government - InfoHidden.com

Мнозинството од  луѓе , без оглед на нивната религиозна припадност , слушнале за Исус Христос- кого Христиjаните го сметаат за Месиjа, и кој  живеел пред околу 2.000 години.

Но, не се многу оние – кои слушнале за Саббатае Зеви, човекот коj се самопрогласил за Месиjа, и тоа го обjавил во 1666 година.

Неговите приврзаници имале намера да забранат многу јудејски ритуални обреди и таинства. Посните денови станале денови на празник и радост. Саббатjаните ги стимулирале и практикувале:  распуштеноста , прељубството, инцестот во религиозните заедници.

Откако Зеви конвертирал во ислам , неговите следбеници биле наречени Донме, а во нивниот состав се наоѓале и извесен броj членови на саудиското кралско семеjство.

Речиси едно столетие после смртта на Зеви , неговиот духовен наследник – кабалистот Jакоб Франк jа  проширил и надградил оваа  окултна филозофиjа.

Франкизам  – религиозно движење во 18-19 век , фокусирано на зевиевото раководство и неговата претензиjа на реинкарнациjа во Месиjа Саббатае Зеви , како и во патриjархот Jаков.Франк , често се впуштал во сексуални односи со своите последователи , како и со своjата ќерка, проповедуваjќи го притоа учењето ; наjдобар начин да се имитира Бог е – нарушување на сите граници , кршење на  табуата и мешање на световното со духовното.

Jакоб Франк, во потрагата по ,,духовното,, наjпосле  стапил во алиjанса со Адам Ваjсхаупт и Маjер Амшелем Ротшилд, нарекуваjќи го тој cојуз – Орден на Илуминати.Целите на таа организациjа биле : поткопување на религиозните и државните  доктрини и институции, подготвување терен за ,,утописката,, ера на глобализациjа , која ќе биде раководена од нивната , скриена рака,.

Искористуваjќи ги тајните друштва : Масоните и нивните деривати – Ротаријанци, Лаjонси, витези Темплари,… илуминатските  сценариjа и историски спектакли се играат на светската сцена  уште од 18 век па до модерното време.Во овие таjни друштва , политиката и религиjата се забранети теми. Прагматични се нивните размислувања , такви се и поседенките на кои масоните ги ,,поврзуваат ,, националните бизнис елити со колегите на  глобално ниво, парите се наjблискиот пат до бизнис-срцата. Размисли за реализациjа и предупредуавање за промените во  идните општествени односи , како и подготвување услови , имаат место во нивните теревенки.

Перењето  на  бизнисменската черепна кутиjа, не исклучуваjќи  ги сивата и белата компонента во неа, е само прашање на техника за маговите од 33 степен ( не станува збор за инициjалите од македонскиот аналфабет и неграмат, туку за броjот 33).

Кога на тие поседенки би се арчело времето за ,политика и религиjа, тоа би бил жив арч за сите. Сите експоненти од овие професии се само пиони на ,скриената рака , коjа штедро ги наградува…или ништи. Илуминатите се  справуваат со опозициjата на начин едноставен но скап. Сите ,,меjн стрим,, електронски и пишувани ( иако вториве остануваат како реликти од минатото) се сопственост на 6…  односно 4 компании , во меѓувреме окрупнувањето на ционистичкиот капитал ги фузира ,, Сони ,, и ,, Дизни ,,. Медиумите , под раководство на медиумските гуруа ,  зомбираат седум милиjардно население , со информации кои го формираат индивидуалното знаење. Оформуваат – светоглед ,  го контролираат и  менуваат зависно од нивните потреби. Вкусовите , модните трендови , естетиката на живеење се жртвите на тоа мас- зомбирање.

Покрај овоj разорувачки со своето делување инструмент , Илуминатите – кабалисти , ги крмат и воздигнуваат во ранг на рок-ѕвезди : академски лидери , политичари и финансиски магови- банкстери и хиени.

Вистинските рок, поп , ѕвезди , или добар дел од таа ,естрада, биле синови , ќерки или внуци  на високи службеници – Илуминати.

Зоран Курљан

Related posts

Leave a Comment