Македонија

Фалсификаторите на историjата , заедно со домашната , традиционално поткуплива експертска – биосфера, сесрдно помагаат во уништување на македонската jазична матрица

Природата на нашиот свет е – информациона. Поинаку речено: субjективното опкружување е резултат на личното сознание ( светоглед ). Во тоj контекст : случувањата , се исто така , рефлексиjа на личното сознание. Човекот не случаjно , нурнува , во определени околности кои се последица на анализата изведена ( повторно ) од сопственото сознание. Следствено , во , сознанието , се наоѓаат и причините за многу неприjатни околности . Исто така , причините за проблемите од емотивна природа ,психичкото и физичкото здравjе ,успешноста во градењето на , личната приказна , … ( не ) избалансираноста на трите човекови составни , се деформации во структурата на сознанието за светот . ,Програмата, коjа ги условува нашите избори ( решениjа ) е , запишана , во ,, Jазична Матрица ,,. Jазичната Матрица е ; универзален модел во опишување на светот , коj што во себе вклучува обjективни услови за возникнување и развиток на секоjа возможна ситуациjа. Структурата на , матрицата , е наjслична со Древнославjанските Буквици , т.е. се состои од 7 редови по 7 условно речено – букви ( знаци ). Станува збор за ,сликовит пример , на 49 базични архетипови , или форми на Енергиjата на Творецот.

 

Целосната , хармонична , матрица , воедно е инструмент за перцепциjа на многудимензионалниот и многуслоен свет , технологиjа на самооздравување , а исто така – целосна интерактивност со реалноста. Буквиците , освен тоа што преставуваат збир од фонеми ,+ 49 древни симболи со определено значење , чие изучување , помага при разбирањето на вистинскиот смисол на зборовите , тие истовремено претставуваат и лингвистичко – холографски модел на Вселената. Тие се : исконската слика на првичниот код при создавањето на Вселената. Старославjанските Буквици во себе содржат и нумерички вредности , па затоа биле користени во сите сфери на животната динамика . Со многуброjните реформи на старата славjанска азбука , првоначелно, на териториjата коjа била населена од славjанските народи , потоа со нивното , расеjување , кон запад , jуго-запад по европскиот континент ( пред последното глациjално доба – 13.000-20.000 години ) и во државите кои ги создале , а во кои останала славjанската азбука како база за jазикот – зборуван во нив , буквиците била модификувани во – jазични форми живи и денес. Ние живееме во матрицата на еволуираниот вид jазична форма , составен од сликовити симболи , каде ,, хоризонталното , вертикалното и диjагоналното читање на редовите во буквиците , носат одделен смисол како содржина. Се читаат само согласките – зошто во нив е есенциjата од значењето на зборот ( словото ), додека на самогласките – им е доделена функциjата : формирање на зборот во ,, чекмеџе ,, направено исклучително по негова мерка. Па , дали е : карова , крава , корова…не е важно. Важно е ,, Милка ,, да дава млеко , од кое може да се направи ; маслац , изварка , сирење… или да се испие пресно… Значењето на словото – ЉУБОВ : Љ – ЛЬуди ; Б- Бога ; В- Ведают(го знаат ). Дали постои поубава , но и поедноставена – до гениjалност , дефинициjа за љубовта ? Ете го патот до Бога … преку љубовта. Лажеле кога тврделе : ,, Преку трње – до ѕвездите ,, . Jазикот , сознанието и реалноста се делови ( фрагменти ) на едно цело. Невозможно е нивно сегментирање . Каква е jазичната матрица , такво е сознанието за реалноста. Затоа е важно , во каква состоjба се наоѓа , матрицата ,. За жал , со одземање на симболи од страна на ,, реформаторите ,, низ епохите , енергетските потоци се запрени на онолку места – колку што симболи ( букви ) недостасуваат ( до 49 ) во азбуката од коjа е создаден маjчиниот jазик. Исто толку , енергетски потоци , се исклучени од процесот градење на реалноста . А , и сочуваните , не секогаш се активни. Но , ќе беше премногу лежерно расположено нациjата , дури и арогантна кон останатите , кои не живат во склад со природата и коните ( правила на поведение ). Па затоа , фалсификаторите на историjата , заедно со домашната , традиционално поткуплива експертска – биосфера, сесрдно помагаат во уништување на македонската jазична матрица со неjзино неползување , редуцирање на државно ниво и со неовозможување печатење на книги и содржини на македонски jазик. Нарушување на , матрицата , настанува и кога поими и термини се заменати или ,избулгаризирани, како што е случаj со : љубам – сакам , патриотизам , демократиjа , виножито , за-кони , вреден … Секоj азбучен архетип задира во определен аспект од нашиот живот , затоа , исправноста , на jазичната матрица , секоjа неjзина буква , имаат директно влиjание врз квалитетот на проjавување , секоj аспект пооделно. Затоа , дури и размислувањето на друг ( странски) jазик , jа нарушува вродената jазична матрица, добиена од нашето минато – за да jа предадеме на иднината

 

Зоран Курљан

 

Related posts

Leave a Comment