Мистерии

ФАРАОНОТ АЛЕКСАНДАР: Гробницата KV 62 или Кражбата на телото од Македонскиот, дел трети

Со оваа глава завршуваат ,, случаjностите ,, кои ги сврзуваат Отелотволениот Амон ( Тутанкамон ) и Македонскиот Александар  според записит на древните автори и форензичките истражувања извршени од Скотланд Jард во период од неколку години . Нивните рентгенски снимки и медицински  мислења ги наведов во првите три делови / глави .
 Но , фалсификатот е многу вешто исткаен и многуслоен … 
Тутанкамон алијас Александар Македонски
ЗЛАТЕН ЛАВ ВО ГРОБНИЦАТА 
,, Веднаш на влезот од собата беше златниот лав ,  со поглед вперен во тие што влегуваа ,, – Диодор
Фото . Златен лав во гробницата KV 62
Фото . Изглед на гробницата – 1923 година
Во гробницата е пронаjден златен лав ( дел од златното тело ) со поглед свртен кон влезот во усипалницата на фараонот .
ЗЛАТНИТЕ ФИГУРИ ОД НИКА
,, На секоj агол од сводот , на секоjа од четирите страни ,имаше по една златна фигура од НИКА држеjќи трофеj во рацете – златниот кораб од Александар ,, – Диодор
Фото . Крилести девоjќи на златниот кораб од гробницата KV 62
ЦРВЕНАТА МАНТИJА НА САРКРФАГОТ
,, На саркофагот лежеше пурпурна ( црвенкаста ) мантиjа , обшиена со златни нитки ,, – Диодор
,, Саркофагот под златно – црвенкаста покривка поставена во средината на салата , и сподвижниците на Александар решиjа што ќе прават со неа ,, – Марсеj
ОА . До висина на вратот , саркофагот бил покриен со платнен покров , во црвенкаста боjа .
Фото . Картер го  симнува црвенкастиот покров од саркофагот , залепен од медот во коj било потопено балзамираното тело на ОА
ВТОРАТА ЦРВЕНА НАМЕТКА И ЗЛАТНИОТ ПРСТЕН
Каракала 188 – 217 од р .И. Х . , оставил на телото од Александар  црвена наметка и златен прстен …
,, Само што Каракала  со своjата армиjа  влезе во градот ( 215 г. н е. ) , веднаш се упати кон храмот , каде што изврши големи жртвопринесувања по што  остави темjан и миро на олтарот ,  потоа тоj се упати кон могилата на Александар и го остави црвениот плаш што го носеше на себе , го остави и златниот прстен украсен со драгоцени камења ,  како и поjасот . Остави се што му беше бесценето  и драго ,, – Херодиjан IV  8 – 9
Фото .  Црвен плашт над саркофагот од фараонот во гробницата KV 62
Фото . Златен прстен  со драгоцености до главата од мумиjата на ОА
Од горната страна на посмртната маска над трите венци , лежи црвениот плашт и златниот прстен . Следи  , тие биле оставени после посетата од Август Октавиjан чиj  подарок се венците од цвеќа .
ЗАШТИТНИОТ ЕЛЕК – ПАНЦИР
Фото . Мозаикот ,, Битката каj Исси ,, Национален археолошки  музеj во Неапол. Александар во елекот – панцир ( линоторакс ) . На поjасот носи поjас со метални елементи .
,, Пред битката каj  Гавгамела , Александар го облече линотораксот . Александар го наглави шлемот , двоjниот ленен линоторакс , освоен во битката каj Исси ,, – Плутарх
Во гробницата на Филип II во Кутлеш , пронаjден е личниот кралски  линоторакс .
Фото . Еластичниот панцир од фараонот ОА пронаjден во гробницата КV 62
 Двата еластични панцири ( Филиповиот и панцирот на ОА ) се специфични изработки од македонските занаетчии – оружари . Ниту пред 1922 г. , ниту после тоа , не е пронаjден ленен линоторакс во ниту едно вечно  почивалиште на египетските фараони .
ОА ,, Вториот слоj од заштитната  опрема претставуваше  еластичен кожен панцир , составен  од кожени парчина во вид на крупни крлушки , сошиени на ленено платно , што сочинуваше еластичен панцир – елек заштита за горниот дел од телото ,, . – Картер
Парчината од кожа биле пришиени на густо исткаено  ленено платно . Делот со метални плочки околу поjасот се делумно сочувани . Иследувањата покажале дека металот од плочките е оштетен од метален предмет , што докажува дека елекот – панцир е користен согласно неговата намена – во воени деjствиjа .
       Согласно новите истражувања на мумиjата од ОА ,, Прекален во воjни воин , а не болежливо момче , како што сметале порано . Анализата на елекот – панцир  покажуваат  знаци на изабеност , што значи дека тоj дел од воената опрема бил користен често и во континуитет ,, – заклучила Луси Скинер , специjалист по дрено египетски кожи при универзитетот во Нортхемптон . Иследувањата се вршени во 2018 година .
ОРУЖJЕ
-копис
Лесно совиени мечови , со српо образна форма . Римскиот автор Курциj пишувал дека копсите биле употребувани од Македонците при Индискиот поход . Спецификата на кописите е во нивната примена . Биле кован за отсекување на слоновските сурли . Во индискиот поход , домородните војcки користеле колосално количество на воени слонови .
-хепеш
Два криви бронзени меча
Мал меч – 40 см. во должина
Потежок и подолг до 59 см. во должина . На него напишан е зборот – хепеш
БОЕВИ ТРУБИ
,, Кога Скифите стапиjа на местото од заседата , Александар дувна во трубата , а Македонците почнаа силно –  грлено да викаат ,, – Плутарх
Фото . Александар Македонски – илустрациjа од средновековната ,, Александрита ,,
Фото . Боевите труби од гробницата на ОА
ВЛАДИКА НА СВЕТОТ
,, Низ сите градови ( Египет ) пророците го среќаваа Александар , изнесуваjќи ги сликите од старите богови , го прогласиjа него за Сесонхесисом – Владика на Светот ,, – од Историите на Александар Македонски . Автор Ахил Татиj .
Фото . Медаљони Александар во кочиjа
Фото . Насликан капак на  сандук од Музеjот во Каиро
КРСТОТ НА ЖИВОТОТ – АНК ( АНХ )
Фото . Александар Македонски со крст на глобусот .Maestro della Manta . Девет херои .1416-1426. Castello della Manta .
Фото . Анkови од гробницата KV 62
ЗЛАТНАТА КОЧИJА
,, Во време бркотницата , Александар успеа да jа освои воената  кочиjа и лакот на царот Дариj .Александар , веќе се подготвуваше за вечера , кога му соопштиjа дека се заробени : маjката , жената , и двете немажени ќерки од царот  Дариј . Кога ја здогледаа опремата на Дариj почнаа силно да плачат и да се удираат во градите , мислеjќи дека царот е мртов ,, – Плутарх
Опис на воената кочиjа од Дариj :
,, Подигнатите  делови над оската беа направени во форма на лавови , и секоj носеше копjе во устата ,, –  Диодор

 

 

 

Фото . Кочиjата од гробницата на ОА

 

 

 

 

 

Фото . Фигурините на завршетоците од оската , Картер ги протолкувал како глави од Богот Бес
САНДУКОТ СО АТРИБУТИТЕ НА ЦАРСКА ВЛАСТ
,, Веднаш до саркофагот од Александар , лежеше златен сандук , со атрибутите на царската власт ,,- Ариjан
Фото . Сандaкот со царска атрибутика од гробницата КV 62
ПЕРИТАС – ОМИЛЕНОТО ТРКАЧКО КУЧЕ НА АЛЕКСАНДАР
Перитас , го следел Александар во сите воени судири , бил негов  постоjан  придружник и заштитник

.

На ажурната златна тока од ОА прикажана е сцена од воениот поход на фараонот , во воена кочиjа , против Нубиjците и Азиjатите . Од двете страни , фараонот тера пред себе заробени претставници од двата непријателски табори ,  придружуван од тркачко  куче .
  НАСТОЛНИ ИГРИ СО КОЦКИ
,, Откако , следниот ден состоjбата на Александар се подобри , почна самостоjно да се предвижува , играше и партиjа коцки и побара храна ,, . – пишува  Плутарх
ЗЛАТНИОТ ТРОН
,, Ако , сепак настапи фаталниот час на освета и големи промени , ако падне персиската држава , тогаш никоj освен Александар да не седне на тонот од Кир ,, – Дариj
Раскажуваат : ,, Кога Александар по прв пат седнал на , со злато извезениот балдахин , на тронот , Коринтjанецот  Демарат , стар приjател на Филип и Алексадар , по старчески чувствителен заплакал и рекол :
-Од каква радост се лишени сите покоjни Македонци што не го видоа Александар на престолот од Дариj ,, .
,, Кога Александар влегол во царскиот дворец не можел да одолее на поривот да седне на тронот од Прсиските Цареви . При седнувањето , забележале дека тронот е повисок . Тогаш , човек од придружбата , jа подигнал  трпезната масичка од Дариj и jа поставил под ноѕете на Александар ,, – Диодор
Фото . Церемониjален квадратен трон со рељефни фигури . Пронаjден во гробнтцата на ОА
,, Под паланкинот се наоѓаше златен квадратен трон укрсен со рељефни фигури ,, – Ариjан
Фото . Детскиот трон – пронаjден во гробницата KV 62
  Името ОА е врежано после оформувањето на композицијата . Персиските цареви се лечеле каj египетските лекари . Блискоста со нив им овозможила на египетските архитекти и дизаjнери да учествуваат во градба и уредување на персиските дворови и делови од мебел . Оттаму , предмети со египетска стилистика се наоѓале меѓу трофеите на Македонскиот освоени во Персиjа .
   Тронот од последното фото  , коj потсеќа на детски трон , со дополнителна орнаментациjа на царскиот орел ( симбол на Алесандар ) , а не фаравахар  ( крилато сонце – симбол на египетските фараони ) може да укажва на детскиот трон направен за 15 годишниот Алксандар пред почетокот на Источниот Поход .
ГРОБНИЦА
Лукиjан ( поет 36 – 65 г. н. е . ) во стихотворбата  ,, Фарсалиjа ,,  пишува за посетата на Цезар во пештерата каде што е покоело телото на Алксандар , маузолеjот имал пирамидална купола коjа возвишуваjќи се jа формирала неговата  могила ,, .

„Задебелени боговите на олтарите и храмовите на еден стар култ,

 Што му кажаа за античката моќ на Македонците,
 Тој отиде наоколу, и ништо не го плени со убавина,
 Ниту идолите на боговите, ниту Злато, ниту градот на ридот.
 Само пештерата го привлече, каде беше криптата.

Во тој гроб лежи на Филип славниот потомок “.

       Фрагмент од  ,, Фарсалиjа ,, на Лукиjан
Лукjан, Фарсалия 8.694-697 и 10.14-20
Фото.Гробница KV 62 вј 2004 году. Луксор. Долина на Царевите
Гробницата е пресечена во карпите , тоа е пештра , во коjа  спуштањето е надолу по скалила .
За царските ВИП личности , саркофагот со телото на Александар, го изнесувале од внатрешните одаи .
Фото.План на гробницата KV 62. Саркофагот, во золотни короби во посебна одаjа – погребална соба .
ВЛЕЗОТ ВО ГРОБНИЦАТА НА АЛЕКСАНДАР Е ЗАЅИДАН
Септимиj Север род. в 145 –  211 г. н.е., заповедал да се заѕида светото покоjалиште од Александар Македонски .
„Северот праша сè, вклучително и работи што беа многу внимателно скриени; Затоа што тој беше човек кој не остави ништо, ниту човечки ниту божествен,  неистражено. Соодветно на тоа, тој ги зеде од скоро сите осветувања на сите книги што можеше да најде тајно знаење во нив, и го запечати гробот на Александар; Ова беше така што никој во иднина не можеше да го види светото  тело или да го прочита, она што беше споменато во горенаведените книги. “Дион Касиус
Гробница KV 62  за разлика од могилите на другите цареви на Древниот Египет , остана неограбена затоа што била скриена и заѕидана .
„Меј брзо ја сфати опасноста што му се закануваше на починатиот фараон и нареди да го пополни влезот во гробот со густ слој на градежни остатоци“.
= Кристиjан Дерош ,, Тутанкамон – Синот на Озирис ,,
Пишува: Зоран Курљан

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!